Izba Administracyjna, Pracy...

Sąd Najwyższy ustala wyłącznie znamiona przedmiotowe przestępstwa przeciwko wyborom, którego zarzut stanowi podstawę protestu wyborczego.

Zwalniając pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim, pracodawca nie ma dużych obostrzeń przy wskazywaniu mu konkretnej przyczyny wypowiedzenia.

Odmowa wszczęcia postępowania karnego przez uprawnionego oskarżyciela publicznego z powodu braku dostatecznych przesłanek podejrzenia o popełnienie przestępstwa nie wyklucza uznania zasadności niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy z powodu dopuszczenia się oczywistego przestępstwa (art. 52 § 1 pkt 2 kp).

Zarzut kwestionujący poprawność liczenia przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum Nr 15 we Wrocławiu kart do głosowania wyjętych z urny wyborczej po zakończeniu głosowania w dniu 8 czerwca 2003 r., a w konsekwencji także kwestionujący wiarygodność danych o wyniku głosowania, jakie ujęte zostały w „Protokole głosowania w obwodzie” Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 15 we Wrocławiu;

Zamieszczenie w zgłoszeniu listy okręgowej i w obwieszczeniu o zarejestrowaniu tej listy informacji, że kandydat na posła jest bezrobotny narusza art. 144 ust. 1 i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 r. Nr 46 poz. 499 ze zm.).