Izba Cywilna

W sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego sąd rozpoznaje skargę w granicach podstaw przytoczonych przez skarżącego...

Dla wykazania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej nie jest wymagane udowodnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd...

Sam fakt zaliczenia sfałszowanego dokumentu w poczet dowodów w sprawie cywilnej nie może prowadzić jeszcze do wniosku, iż występuje wówczas prawna przyczyna wznowienia postępowania...

Położenie podpisu przy użyciu nazwiska innej osoby nie może być traktowane jako działanie rzekomego pełnomocnika...

Skoro pozwany powodowany był zamiarem pozbawienia powoda skorzystania z zapisu, to jego działanie podlega zakwalifikowaniu jako naganne, naruszające porządek prawny i jako takie wyrządzające szkodę...

Skutki świadomego i celowego działania zawsze pozostają adekwatne do takiego działania a zatem stwierdzenie złego zamiaru obliguje sąd orzekający do objęcia wyrokiem wszelkich skutków czynu...

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282) weksel, w którym suma wekslowa jest różnie napisana cyfrą i słowami...

Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli podrobił podpis spadkodawcy pod pismem stwierdzającym treść testamentu ustnego lub skorzystał z takiego pisma.

Odpowiedzialność banku za nienależytą ochronę wynajętej skrytki bankowej jest niezależna od tego, czy najemca skrytki jest właścicielem złożonych w niej rzeczy.

Wypłacenie przez bank, na podstawie podrobionego polecenia przelewu, przechowywanych na rachunku bankowym środków pieniężnych, do rąk osoby nieuprawnionej, nie zwalnia banku z obowiązku zwrotu tych środków, posiadaczowi rachunku.