Izba Wojskowa

Nie do zaakceptowania jest teza, iż zgoda dowódcy jednostki na użycie żołnierzy służby zasadniczej dla realizacji ustalonego w tej sprawie celu, nieuzasadnionego dobrem służby wojskowej, uchyla bezprawność takiego postępowania. Nawet przy założeniu, że dowódca jednostki wojskowej, w opisywanej przez nas sytuacji, może występować w roli porównywalnej do pokrzywdzonego, to nie do przyjęcia jest myśl o możliwości i opłacalności poświęcenia dobra służby wojskowej na rzecz dobra o charakterze prywatnym.

Sporządzenie przez właściwego przełożonego wojskowego, wbrew przepisom, za ten sam okres, drugiej opinii służbowej o podwładnym o innej treści niż pierwsza...

O obrazie przepisu art. 5 § 2 kpk można mówić tylko wtedy, gdy sąd dopatrzy się wątpliwości niedających się usunąć...

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk, a w szczególności jego znamię „użycia jako autentycznego” oznacza umyślne posłużenie się podrobionym dokumentem co najmniej z zamiarem ewentualnym w sytuacji...

Decydujące znaczenie dla właściwości sądu wojskowego opartej o art. 650 kpk ma zarzucane oskarżonemu przestępstwo, przy czym rozstrzygająca nie jest kwalifikacja prawna przyjęta w akcie oskarżenia

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sąd orzekając wobec sprawcy karę ograniczenia wolności i w związku z tym nakładając na niego obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne...

Przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk należy do tzw. przestępstw kierunkowych; tym samym inny niż określony w wymienionym przepisie zamiar towarzyszący popełnieniu przestępstwa, nawet jeżeli sprawca osiągnie korzyść majątkową (lub osobistą) w wyniku wystawienia fałszywego dokumentu, nie wystarcza do przyjęcia odpowiedzialności typu kwalifikowanego za poświadczenie nieprawdy w tym dokumencie.

Wskazując na przesłanki odpowiedzialności karnej za pomocnictwo przez zaniechanie, ustawodawca w art. 18 § 3 kk stwierdził, że przestępstwa...

W sytuacji, w której doszło do podrobienia dokumentu w celu użycia go za autentyczny (art. 270 § 1 kk), a następnie przekazania tego dokumentu innej osobie, aby ta, używając go jako autentycznego, dokonała wyłudzenia mienia (art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk), możliwe jest w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, uznanie pierwszego z tych czynów za przestępstwo współukarane.

Naczelny Prokurator Wojskowy nie ma kompetencji do wnoszenia kasacji szczególnych na podstawie...