Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Podpisanie umowy, której treść odbiega od rzeczywistej treści stosunku prawnego łączącego strony, nie stanowi przestępstwa z art. 271 § 1 kk...

Skoro pozwany powodowany był zamiarem pozbawienia powoda skorzystania z zapisu, to jego działanie podlega zakwalifikowaniu jako naganne, naruszające porządek prawny i jako takie wyrządzające szkodę...

Jeżeli żadna ze stron umowy nie stworzyła pozoru, że dokument pochodzi od wystawcy innego niż w rzeczywistości, a sprzedający i kupujący podpisali umowę osobiście...

W stosunku do tej samej osoby możliwe jest częściowe uwzględnienie lub częściowe oddalenie kasacji lub też pozostawienie jej w części bez rozpoznania...

Z punktu widzenia wypełnienia znamienia „w celu użycia za autentyczny” nie jest bowiem istotne to, aby sprawca sam następnie takiego dokumentu używał...

Podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową;

Dla interpretacji znamion czynnościowych podrobienia pieniędzy lub papierów wartościowych...

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat istnieje wyraźna i konsekwentna linia wykładni pojęcia „dokument” z...

Jednym ze znamion występku określonego w art. 270 § 1 kk jest cel „użycia za autentyczny” podrobionego lub przerobionego dokumentu...

Ochronie przewidzianej w przepisie art. 7 kpk nie może podlegać analiza i ocena pozostająca w oderwaniu od faktów...