Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rezerw Materiałowych
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Wywiadu
Archiwa Państwowe
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Ochrony Rządu
Departament Służby Cywilnej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Instytut Energii Atomowej
Instytut Pamięci Narodowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Naczelny Sąd Administracyjny
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Akademia Nauk
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Prezydent RP
Rada do Spraw Uchodźców
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Rządowe Centrum Legislacji
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd Najwyższy RP
Senat RP
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
Straż Graniczna RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Patentowy
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Zamówień Publicznych
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wyższy Urząd Górniczy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych