Sądy Apelacyjne

Uzupełnienie weksla przez pozwanego w części dotyczącej wystawców było zarówno bezprawne...

Weksel in blanco pełniący funkcję płatniczą, lub stanowiący dokument uprawniający...

Pojęcie „pieniądza” na gruncie prawa karnego obejmuje także pieniądz bezgotówkowy...

Bezsporną być musi konieczność przestrzegania przez sąd orzekający ogólnych przepisów procesowych...

Dla interpretacji znamion czynnościowych podrobienia pieniędzy lub papierów wartościowych...

Sąd Okręgowy zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN podał, że „podrobienie”...

W przyjętej w art. 310 § 4 kk formule karalności czynności przygotowawczych fałszerstwa pieniędzy...

Podrobienie pieniędzy (czy czeków - jak w niniejszym przypadku) i następnie puszczenie ich w obieg stanowi...

Podżeganie i pomocnictwo w stosunku do sprawstwa - które ma walor podstawowy - mają charakter pochodny...

Oskarżony podrabiając czeki wytworzył fałszywe przedmioty (imitacje) o takich cechach papieru wartościowego...