Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Podrobienie pieniędzy (czy czeków - jak w niniejszym przypadku) i następnie puszczenie ich w obieg stanowi...

Faktura powinna wprawdzie odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych, lecz przepis art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie daje podstawy do konstruowania domniemania prawdziwości faktury i wynikającego zeń zwolnienia podatnika z obowiązku współdziałania z organami podatkowymi w zakresie gromadzenia dowodów świadczących o tym, że stwierdzone fakturą usługi marketingowe były rzeczywiście świadczone.

Magnetyczna karta telefoniczna nie jest „innym środkiem płatniczym” w rozumieniu...

Naczelny Prokurator Wojskowy nie ma kompetencji do wnoszenia kasacji szczególnych na podstawie...

Kasacja w części, w której „zaskarżono” wyrok Sądu Rejonowego w S., jest niedopuszczalna, gdyż zgodnie z treścią...

Dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę...

Dokładne określenie zarzucanego, a następnie przypisanego oskarżonemu przestępstwa powinno - zgodnie z treścią...

Niezarządzenie przez Sąd Okręgowy po myśli art. 72 kpk doręczenia oskarżonemu odpisu wyroku (bez uzasadnienia) Sądu Rejonowego wraz z tłumaczeniem, w sytuacji...

Podżeganie i pomocnictwo w stosunku do sprawstwa - które ma walor podstawowy - mają charakter pochodny...

Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli podrobił podpis spadkodawcy pod pismem stwierdzającym treść testamentu ustnego lub skorzystał z takiego pisma.